ژان پیاژه

ژان پیاژه کیست؟

ژان پیاژه – روانشناس سوئیسی بود که در مورد رشد کودک شهرت بسیار داشت.از تئوری رشد شناختی و دیدگاه معرفت شناختی او مجموعاً به عنوان معرفت شناسی ژنتیکی یاد می شود.